Lund-Arlöv fyra spår

  • Tid: Byggnation 2017 – 2023
  • Beställare: Trafikverket
  • Projektkostnad: Ca 5 miljarder SEK

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår varvid kapaciteten ökar och trafiken blir mindre känslig för störningar. Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar från trafiken, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund.

Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Vårt uppdrag:

  • Samverkansledare.
  • Projektledningsstöd.

Utmaningar:

  • Fullt pågående drift genom hela byggnationen.
  • Samverka med flera intressenter.
  • Stor påverkan för närboende.
  • Lång byggtid.